Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.1.4 Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad

De gemeente Zwolle heeft regie op vastgoed waarbij het draait om maatschappelijk waardecreatie vanuit de activiteiten in het gebouw. Het gaat hierbij voornamelijk om het huisvesten van functies die erop zijn gericht om de aantrekkingskracht van Zwolle te versterken. Diverse maatschappelijke organisaties in de stad maken voor hun activiteiten gebruik van gemeentelijk vastgoed. We zien ons gemeentelijk vastgoed als een middel om ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen en activiteiten te faciliteren of aan te jagen. Door focus te leggen op vraagstukken die spelen binnen de stad vanuit een maatschappelijke context, kan het gemeentelijk vastgoed de maatschappelijke betrokkenheid en cohesie in de wijken en stad versterken.

Vastgoedmanagement realiseert een optimale afstemming tussen de verschillende opgaven in de stad (huisvestingsvragen) en aanbod. We streven naar een solide en duurzame vastgoedportefeuille, die inspeelt op de maatschappelijke vraag en gericht is op financiële stabiliteit. Daarnaast dient het gemeentelijk vastgoed toekomstbestendig te zijn en kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de strategische opgave, zoals de "energietransitie". Door een brede aanpak van verduurzaming binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille ontstaan kansen om deze transitie verder vorm te geven. De routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed voor de gemeente Zwolle is in ontwikkeling en zal dit proces vormgeven.

De kern van ons gemeentelijk vastgoedbeleid is vastgelegd in een Nota Vastgoed-management. Dit beleidsdocument is in 2013 vastgesteld. Actualisatie hiervan zal resulteren in een nieuwe Kadernota Vastgoedmanagement. Het monitoren van de maatschappelijke en financiële prestaties van de vastgoedportefeuille is een continu proces, met aandacht voor de huurders-tevredenheid, kwaliteit van gebouwen en afstemming van vraag naar en aanbod van vastgoed.

Criteria

Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad, zodanig dat:

  • Een toekomstgerichte solide en duurzame vastgoedportefeuille wordt gerealiseerd die is gericht op zowel maatschappelijke vraag als op financiële stabiliteit;
  • Maatschappelijke en culturele vraagstukken m.b.t. huisvesting worden gefaciliteerd en de huurders-tevredenheid in stand blijft of stijgt;
  • Er een goede afstemming tussen vraag en aanbod is;
  • Een maximale bijdrage wordt geleverd aan de energietransitie door de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed;
  • De kwaliteit van de gebouwen in stand blijft en door het optimaliseren van de onderhoudssystemen een reductie van kosten gerealiseerd kan worden.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

René de Heer

Activiteiten

Professionalisering vastgoedmanagement
Het vastgoedmanagement van de gemeente is zich constant aan het professionaliseren. Niet alleen de manier waarop het vastgoed wordt gemanaged is daarbij veranderd, ook de rolopvatting van vastgoedmanagement ten opzichte van de gemeentelijke organisatie. Wij ontwikkelen ons als dé vastgoedadviseur voor het huisvesten van maatschappelijke opgaven.

Door de inzet op professionalisering van het gemeentelijke vastgoedmanagement ontstaat meer grip op de vastgoedportefeuille. Pro-actief zal ook in 2021 ingezet worden op verdere professionalisering door het verbeteren van de ontsluiting van objectinformatie  en contractbeheer binnen de onderhoudscyclus.

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt ons vastgoed en aanwezige vastgoedexpertise steeds meer ten dienste gesteld van de gewenste en noodzakelijke ontwikkelingen in de stad. Wij ontwikkelen ons als dé vastgoedadviseur voor het huisvesten van maatschappelijke opgaven. Daarbij wordt stevig ingezet op relatiemanagement richting onze huurders en partners in de stad.
Door een intensievere samenwerking tussen de gemeentelijke relatiebeheerders  en objectbeheerders  binnen onze vastgoedportefeuille, kunnen we sneller en efficiënter blijven inspelen op wensen van onze huurders en ontwikkelingen in de stad.

Leegstand
We blijven binnen de vastgoedportefeuille inzetten op hernieuwde verhuur van leegstand door marktverkenning en het toepassen van alternatieve (maatschappelijke) concepten van leegstaand vastgoed. Er wordt gestuurd op minimalisatie van leegstand.

Verkoop
Het beheren en exploiteren van gebouwen is geen corebusiness van de gemeente. De inzet van gebouwen is een middel om het voornaamste doel van de gemeente te bereiken: het creëren van een aantrekkelijke een leefbare stad. Door ons te focussen op deze kerntaak, zetten we in op de verkoop van objecten die geen invulling geven aan deze kerntaak.

Verduurzaming
We zetten hoog in op de verduurzaming van onze vastgoedportefeuille door de toepassing van de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Daarnaast gaan we het onderhoud duurzaam uitvoeren en laten we het gemeentelijk vastgoed bijdragen aan de energietransitie door daken maximaal te benutten voor opwek van duurzame energie.

Financiële stabiliteit:
Wordt gerealiseerd door het generen van structurele opbrengsten door verhuur en incidentele revenuen door verkoop, hetgeen resulteert in structurele financiële effecten. Een verbeterd inzicht op onderhoudskosten scherpt een de financiële sturing verder aan.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 7.1.4

11.650.171

12.083.241

-433.070

3.188.459

5.456.725

-2.701.336

Kredieten

Projecten:

  • Verduurzaming vastgoedportefeuille
  • Herbestemming Statenzaalcomplex
  • Herbestemming Luttekestraat 35
  • Transformatie en renovatie voormalig SMZ

Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel I (De Basis (Luttekestraat 35) en Statenzaalcomplex). Op basis van voorlopige ontwerpen zijn eerste kostenramingen gemaakt voor de benodigde aanpassingen. Naast de functionele aanpassingen die nodig zijn om de gebouwen geschikt te maken voor de nieuwe functie, is ook gekeken naar het verduurzamen van het gebouw. Benodigd aanvullend budget 85.000 structureel vanaf 2022.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Verduurzaming diverse panden 100% functioneel BTW

2.289.500

1.342.902

946.598

946.598

0

0

Verduurzaming diverse panden ondernemersBTW

655.500

140.599

514.901

514.901

0

0

Verbouw panden voormalig SMZ

4.449.000

0

4.449.000

4.449.000

0

0

Achterstallig onderhoud voormalig SMZ

1.450.000

103.365

1.346.635

1.346.635

0

0

Melkmarkt 41 herstelwerkzaamheden

1.490.500

726.379

764.121

764.121

0

0

Cultuurhuis SH, verbouw begane grond

250.000

214.195

35.805

35.805

0

0

Plaatsen zonnepanelen SDE

335.000

0

335.000

335.000

0

0

Totaal doel 7.1.4

10.919.500

2.527.440

8.392.060

8.392.060

0

0

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35