Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.3.3 We zorgen voor toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen

Zwolle heeft circa 7.400 gereguleerde autoparkeerplaatsen (vergunninghouders en betaalde plaatsen op straatniveau) en circa 3.400 openbare parkeerplaatsen achter een slagboom. Daarnaast beschikt Zwolle over circa 2.400 stallingsplaatsen (bewaakt en onbewaakt) voor fietsers in de binnenstad. Het is belangrijk dat de vraag naar en het aanbod van parkeerplaatsen in balans is. Parkeren is onderdeel van de bereikbaarheidsketen en daarmee een essentieel onderdeel van de duurzame bereikbaarheid en gastvrijheid van de stad. Een goede balans draagt bij aan de leefbaarheid (parkeren bij de bestemming of thuis) en het milieu (voorkomen van zoekverkeer).

In het centrumgebied, maar ook in andere delen van de stad ontstaat door o.a. de verstedelijking van onze stad een extra vraag naar parkeerplaatsen, zowel voor fietsen als voor auto’s. Onderzoek toont echter aan dat er ook nog winst te behalen valt door de beschikbare parkeervoorzieningen beter te benutten. In ons streven naar toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen zetten we in eerste instantie in op het verlagen van de vraag naar parkeerplaatsen voor autoverkeer. Parkeerdruk willen we terugdringen door bij nieuwbouwwoningen te bouwen voor bewoners die – evenals hun bezoekers – eerder kiezen voor alternatieve vervoersmiddelen, zoals de fiets, bus of slimme, klantvriendelijke MaaS-concepten (Mobiliteit als een Service) zoals woonconcepten mét toegang tot een (elektrische) deelauto, of die meer waarde hechten aan een groene en aantrekkelijke woonomgeving.

Door te kiezen voor zowel  openbare parkeerplaatsen als  privégarages en –terreinen kunnen zowel bewoners als bezoekers gebruik maken van deze parkeerplaatsen en benutten we de aanwezige capaciteit optimaal. Daarmee vergroten we de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van onze historische binnenstad voor bezoekers zonder dat het aantal parkeerplaatsen afneemt.

Met parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s in gebouwde voorzieningen  behouden we een hoge kwaliteit van de openbare ruimte met veel plek voor groen, spelen, lopen en fietsen. Ook verkennen we de mogelijkheid van meer goed bereikbare autoparkeerlocaties aan de randen van de (binnen)stad voor onze groeiende groep bezoekers en  bewoners. De toenemende extra parkeerdruk in met name de wijken mag niet ten koste gaan van ruimte voor spelende kinderen, groen en recreatie. Dat vraagt bijvoorbeeld om aandacht voor alternatieve parkeeroplossingen, zoals parkeren aan de randen van een wijk en betere mogelijkheden voor fietsparkeren in de wijken. We onderzoeken met hen welke maatregelen er nodig zijn om naast het groen en de speelruimte, ook voldoende parkeerplekken voor auto’s en fietsen te behouden.

Criteria

We zorgen voor toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen, zodanig dat:

 • Inwoners tevreden zijn over parkeren in Zwolle.
 • Er goede spreiding van parkeerplaatsen is over de stad.
 • Er voldoende parkeervoorzieningen voor de auto zijn.
 • Er voldoende kwalitatief goede parkeervoorzieningen zijn voor de fiets in en rond het centrumgebied en in de spoorzone.
 • De bestaande parkeervoorzieningen van zowel de gemeente als bedrijven optimaal benut worden.
 • De parkeervoorzieningen voor fiets en auto kwalitatief goed, veilig en klantvriendelijk zijn en passen bij de karakteristieken van de wijken van de stad en haar bewoners en bezoekers.
 • Het exploitatieresultaat van parkeren op basis van marktconforme tarieven voldoende ruimte biedt voor noodzakelijke toekomstige investeringen.
 • Er extra aandacht is voor parkeren in o.a. het centrumgebied en de schilwijken er omheen Hanzeland/station, Oosterenk en woonomgeving en omgeving Deltion/ Obrechtstraat, waarbij ook private partners zo mogelijk worden ingeschakeld.
 • De vraag naar stallingsvoorzieningen afneemt door een hogere inzet van deelfiets en deelauto.
 • Het gebruik van fietsenstallingen gestimuleerd wordt door voor de gebruiker gratis bewaakte voorzieningen aan te bieden met service.
 • Overlast door verkeerd gestalde fietsen wordt teruggedrongen.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Activiteiten

Gebiedsaanpak en onderzoeken

 • Continueren van de gebiedsaanpak mobiliteit in Hanzeland onder de vlag van MOVEZ.
 • Samen met betrokken stakeholders uitvoeren van een gebiedsaanpak in de Kamperpoort.
 • Onderzoek mogelijkheden van een pilot naar de fietsenstalling van de toekomst met de provincie Overijssel, NS, ProRail en bedrijfsleven. We werken daarbij intensief samen om tot sluitende business cases voor de bouw, beheer en exploitatie van een innovatieve, multifunctionele stalling aan de zuidzijde te komen. Ook onderzoeken we samen met aanbieders en anderen of het gericht inzetten van deelfietsen kan hier leiden tot een hoger fietsgebruik met minder vraag naar fietsenstallingen. We streven naar slimme oplossingen en zetten daarbij actief in op het verzamelen, analyseren en toepassen van de juiste data.

Reguliere parkeerexploitatie

 • In stand houden, optimaliseren en het uitvoeren van beheer en onderhoud parkeerfaciliteiten op straat en in accommodaties.
 • Beheren bewaakte fietsenstallingen en aanbieden van gratis bewaakte voorzieningen. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel G (fietsparkeren binnenstad). Het toenemende aantal geparkeerde fietsen in de binnenstad wordt steeds vaker genoemd als aandachtspunt in relatie tot de aantrekkelijke en levendige binnenstad. Om richting de toekomst daarop te kunnen acteren, wordt voorgesteld om structurele ruimte te reserveren voor de beheerskosten van een tweede fietsenstalling in de Binnenstad (€ 250.000 vanaf 2023). Definitieve inzet van de middelen vindt plaats op basis van een raadsvoorstel.  
 • Administratieve uitvoering en optimalisatie parkeervergunningensysteem (transparant tarieven- en vergunningensysteem).
 • Uitvoeren parkeerhandhaving.
 • Handhaving van fietsoverlast in stationsomgeving en binnenstad.
 • Binnen ruimtelijke projecten wordt bij de vergunningverlening getoetst op realisatie van de parkeeropgave op basis van Regeling Parkeernormen.

Monitoring

 • Monitoren bezetting auto-en fietsparkeerlocaties in binnenstad en stationsomgeving.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 6.3.3

7.134.836

11.228.038

-4.093.202

4.192.954

3.998.013

-3.898.261

Kredieten

Fietsparkeren Spoorzone
Met de opening van de fietskelder aan de noordzijde van het station in december 2020 wordt ook de communicatie m.b.t. het fietsparkeren aan de zuidzijde van het station geïntensiveerd. Afronding naar verwachting begin 2021

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

2019- Dijkstraat P-installaties

63.900

14.415

49.485

49.485

0

0

2019-Lübeckplein camerasysteem

32.400

0

32.400

32.400

0

0

2019-Diezerpoort camerasysteem

86.500

76.371

10.129

10.129

0

0

2019-Roijensingel installaties

131.100

125.233

5.867

5.867

0

0

2019-Roijensingel kentekencamera

33.900

14.548

19.352

19.352

0

0

2019-Noordereiland installatie

176.000

162.184

13.816

13.816

0

0

2019-N-eiland kentekencamera's

33.900

30.219

3.681

3.681

0

0

2019 Apparatuur kentekenparkeren

104.000

46.054

57.946

57.946

0

0

2019-Pas de Deux p-installaties

60.000

58.799

1.201

1.201

0

0

2020-Diezerpoort kentekencamera's

33.000

0

33.000

33.000

0

0

2020-Emmawijk kentekencamera's

33.000

0

33.000

33.000

0

0

2020-Hanzeland kentekencamera

33.000

0

33.000

33.000

0

0

2020-Lübeckpln kentekencamera

33.000

0

33.000

33.000

0

0

Parkeerbeleid Koersdocument 2016-2020

120.000

85.000

35.000

35.000

0

0

Actieplan fietsparkeren binnenstad

349.196

250.890

98.306

98.306

0

0

Parkb. Koersdocument 2016-2020

120.000

93.915

26.085

26.085

0

0

Fietsparkeren station Zwolle

65.000

14.970

50.030

50.030

0

0

2017-Brandveiligheid Lübeckplein

687.989

687.989

0

0

0

0

Laadpalen P-garage Lubeckplein

85.275

0

85.275

85.275

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

2.281.160

1.660.587

620.573

620.573

0

0

vervangingsinvesteringen:

Westerlaan verlichting vervangen voor LED

36.000

0

36.000

0

36.000

0

Vevangen diverse pollers

524.000

0

524.000

0

524.000

0

Vervanging apparatuur kentekenparkeren

104.000

0

104.000

0

104.000

0

Subtotaal vervangingsinvesteringen

664.000

0

664.000

0

664.000

0

Totaal doel 6.3.3

2.945.160

1.660.587

1.284.573

620.573

664.000

0

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35