Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.1.1 We ontwikkelen samen de kracht van de stad (en regio) met als leidende agenda een inspirerende, uitnodigende, strategische en integrale omgevingsvisie

Demografische prognoses geven aan dat Zwolle de komende tientallen haren groeit. Een sterkere groei is niet ondenkbaar, omdat Zwolle steeds meer in trek als aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken. Dat betekent dat we in Zwolle een slimme groeistrategie nodig hebben om die (extra) groei letterlijk ruimte te kunnen bieden. Behalve de toename van het aantal inwoners, leiden ook andere trends en ontwikkelingen tot kansen en opgaven op stedelijk en regionaal niveau. Economische ontwikkelingen, veranderingen in het klimaat, energiegebruik en technologie hebben gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Tegen die achtergrond is een Omgevingsvisie Zwolle opgesteld die de koers uitzet voor de gewenste ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Met de visie als basis zetten we hetkomende decennium in op een volgende stap in stedelijkheid, de economische ontwikkeling van Zwolle, een aantrekkelijke buitenruimte en het versterken van de relatie tussen stad en landelijk gebied. Alleen door lef en ruimte te geven aan vernieuwing kunnen de transitievraagstukken op het gebied van klimaat, energie, gezondheid, demografie en leefbaarheid in verschillende gebieden opgepakt worden.

Een omgevingsvisie is nooit af. Periodieke bijstelling is nodig om goed in te kunnen spelen op continu veranderende maatschappelijke omstandigheden en het effect daarvan op de fysieke leefomgeving.  Het maken en bijstellen van een uitnodigende omgevingsvisie doen we samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Andere betrokken partners zijn bijvoorbeeld de regiogemeenten, de provincie Overijssel, het waterschap, de GGD en het Rijk. In de omgevingsvisie komt al het beleid voor de fysieke leefomgeving, integraal, gebiedsgericht en in samenhang samen. De inhoud van de visie geeft richting aan een op te stellen omgevingsplan. Daarnaast geeft het richting aan verdere ontwikkeling van de gemeente en helpt het initiatiefnemers om te komen tot haalbare plannen.

Vanuit onze strategische opgave in het centrumgebied zijn voor de gebieden Centrum-stad (Programma 5) en Centrum-spoorzone strategische agenda’s opgesteld. Het centrumgebied is van bovenlokaal belang en vormt het visitekaartje van Zwolle. Het is juist in dit gebied waar grote maatschappelijke opgaven spelen en waar we als gemeente de ruimtelijke structuur willen versterken.

Criteria

Met de Zwolse omgevingsvisie als basis werken we aan een toekomstbestendige ontwikkeling van Zwolle waar groei en behoud en versterken van omgevingskwaliteiten met elkaar in balans zijn, zodanig dat:

 • We samen met inwoners, ondernemers, medeoverheden en belangenorganisaties (op de Zwolse manier) aan een sterk Zwolle werken.
 • Er een goede afstemming is met onze medeoverheden Rijk, provincie en Waterschap, ook op instrumenteel niveau (omgevingsvisies).
 • We maximaal gebruik maken van onze ligging en positie in het land.
 • Er concreet invulling wordt gegeven aan de Omgevingswet en bijbehorende transities.
 • We altijd anticiperen op veranderingen: toekomstgerichtheid als randvoorwaarde.
 • We verschillende opgaven in de gemeente altijd blijven verbinden: integraal werken als basisvoorwaarde.
 • We altijd zoeken naar meervoudige waardecreatie voor de fysieke leefomgeving.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Activiteiten

 • Met de Zwolse omgeving als kader samen werken aan de gewenste ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van Zwolle
 • Zorgdragen voor een actuele Omgevingsvisie op basis van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Input geven aan het nationale beleid op het gebied van de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving (o.a. Nationale Omgevingsvisie)
 • Afstemming Omgevingsvisie provincie Overijssel en de Zwolse omgevingsvisie
 • Afstemming omgevingsvisies met regiogemeenten.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 6.1.1

533.294

0

533.294

1.300.000

4.689

1.828.605

Kredieten

Investeren in groei
Zwolle groeit en dat groeiperspectief staat de komende tijd centraal. Stad en Regio Zwolle hebben bovendien de ambitie om uit te groeien tot de vierde economische topregio van Nederland. We werken aan een klimaatbestendige groei en we willen samen met het Rijk en de regio als onderdeel van het Stedelijk netwerk Nederland werken aan wonen en bereikbaarheid. Wij merken dat de groei van de stad vereist dat de gemeentelijke organisatie meegroeit. Zowel in het beheer van de stad als om de groei vorm te geven en te faciliteren. Daarom is het nodig om op plekken de organisatie te versterken. Als onderdeel van de Begroting 2021 versterken wij in 2021 onder andere de formatieve inzet op het programma Binnenstad, de BO-MIRT onderzoeken, de ontwikkelingen rondom het NOVI-gebied, de inzet van het stikstofteam en de woonimpuls. Zie ter uitvoering hiervan bestedingsvoorstel 25. De komende periode brengen wij in kaart wat de verwachte groei van de stad de komende jaren van de gemeentelijke organisatie gaat vragen. Mocht blijken dat dit betekent dat verdere investeringen in de organisatie nodig zijn, dan komen wij hiervoor bij de Perspectiefnota 2022-2025 met voorstellen.

Werken aan de Zwolse fysieke leefomgeving met de Omgevingsvisie als kader.
De gemeente staat de komende jaren doorlopend voor kleine en grote keuzes voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Denk daarbij aan toekomstige ingrepen die de bereikbaarheid van Zwolle verbeteren, de klimaatbestendigheid versterken en ruimte bieden voor voldoende woningen, passend bij de behoefte van de huidige en toekomstige inwoners van Zwolle. Ruimtelijke keuzes leggen we vast in de Omgevingsvisie. We voorzien dat we in 2022 de Omgevingsvisie actualiseren, vanuit een proces dat vooral in 2021 en 2022 zal lopen.

Verstedelijkingsstrategie/Gebiedsgerichte MIRT Regio Zwolle
In 2020 is gestart met het proces ten aanzien van de  Verstedelijkingsstrategie /Gebiedsgerichte MIRT Regio Zwolle.  Deze maken deel uit van de afspraken die er in het BO-MIRT 2019 tussen de Regio Zwolle  en het Rijk zijn gemaakt.   
Het resultaat van het proces is een verstedelijkingsstrategie voor Regio Zwolle met een adaptief ontwikkelpad, dat inzichtelijk maakt waar de nieuwe woon- en werklocaties komen in de periode 2025-2030-2040. Dit in relatie tot keuzes voor en effecten op de bereikbaarheid en het mobiliteitssysteem, klimaat, economie, energie, landschap en natuur.  Tevens wordt  rekening gehouden met de resultaten van de QuickScan naar het watersysteem en klimaatadaptatie en het onderzoek naar de stationsomgeving Zwolle (en Nijmegen).  Deze onderzoeken zijn eveneens onderdeel van de BO-MIRT afspraken.
De toekomstige bereikbaarheidsopgave voor Zwolle en omgeving wordt sterk beïnvloed door de verstedelijkingsopgave voor wonen en werken in de regio Zwolle. Het MIRT Onderzoek concretiseert de bereikbaarheidsopgave die samenhangt met de verstedelijkingsstrategie, geeft inzicht in de mogelijke maatregelen tussen nu en 2040 en hoe daaraan gezamenlijk vorm te geven.
In het proces wordt nauw samengewerkt tussen de ministeries I&W en BZK, de provincie, Regio Zwolle, gemeente Zwolle en het waterschap DOD.  
Besluitvorming over de gewenste ontwikkelrichting ten aanzien van de toekomstige verstedelijking en de resultaten van het MIRT onderzoek vindt naar verwachting in het BO-MIRT van november 2021 plaats waarna een verdere uitwerking van de afspraken zal doorlopen in 2022.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Omgevingsvisie

1.632.654

1.269.747

362.907

362.907

0

0

MIRT

500.000

0

500.000

500.000

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

2.132.654

1.269.747

862.907

862.907

0

0

voorgestelde mutaties:

BO Mirt

1.000.000

1.000.000

0

1.000.000

0

Systeemsprong Zwolle

250.000

0

250.000

0

250.000

0

Investeren in groei

50.000

0

50.000

0

50.000

0

Investeren in groei (berap 20-2)

75.000

0

75.000

75.000

0

0

Subtotaal voorgestelde mutaties

1.375.000

0

1.375.000

75.000

1.300.000

0

Totaal doel 6.1.1

3.507.654

1.269.747

2.237.907

937.907

1.300.000

0

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35