Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 5.3.2 We zorgen ervoor dat het Zwolse cultureel klimaat dynamisch is en blijvend innoveert

De belangstelling voor kunst en cultuur verandert voortdurend en is aan trends en ontwikkelingen onderhevig. Het is van groot belang dat onze culturele instellingen en partners in staat zijn om mee te bewegen met deze veranderingen. Een levendig dynamisch klimaat van cultuurinstellingen en kunstenaars waarin ideeën ontstaan voor vernieuwing en innovatie, is belangrijk voor de ontwikkeling van de stad.

Wij zorgen ervoor dat onze subsidievoorwaarden en prestatieafspraken aansluiten op deze veranderende behoeften en trends. Wij zetten onze incidentele subsidiemiddelen in om onze partners te prikkelen en stimuleren een innovatieve bijdrage aan ons cultureel klimaat te geven. De nieuwe regeling Vernieuwing en Innovatie biedt ruimte voor vernieuwde culturele activiteiten met het nieuwe productiefonds. Hiervoor is een passende uitvoering gevonden: 'Art Pitch'.
In 2021 maken we een stap in het verder professionaliseren van cultuureducatie. Het is van belang dat opgedane kennis op locatie beschikbaar komt voor de gehele stad. Daarnaast willen we een intensievere relatie met de landelijke fondsen ter ondersteuning van innovatie er verankering van kennis.

Criteria

We zorgen ervoor dat het Zwolse cultureel klimaat dynamisch is en blijvend innoveert, zodanig dat:

 • Er meer verbinding, ontmoeting en samenwerking is tussen culture instellingen en bedrijfsleven, onderwijs en fysiek en sociaal domein.
 • Er ruimte voor innovatie, vernieuwing en experimenten is op basis van de evaluatie van de regeling Innovatie en Vernieuwing.
 • Er ruimte is voor ondernemerschap in de creatieve sector.
 • Het cultureel klimaat actief en uitnodigend is.
 • Organisaties flexibel meebewegen met de culturele markt.
 • Kennis rondom cultuurpaticipatie projecten, stadsbreed wordt weggezet en daarmee interessant is voor landelijke fondsen.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Activiteiten

Met een financiële impuls van de regeling Cultuur en Kwaliteit en de regeling Vernieuwing en Innovatie dagen we onze instellingen, kunstenaars, ondernemers en inwoners uit om te komen met innovatieve plannen en ideeën.

 • Indien er in 2021 de mogelijkheid bestaat tot investeren, dan heeft het beschikbaar stellen van expositieruimte hoogste prioriteit.
 • De zichtbaarheid van onze kunstenaars en creatieven in de stad kan worden verbeterd. Hieraan willen wij verder werken, samen met anderen. Een sprekend voorbeeld is Proto, het festival met de presentatie van de afstudeeropdrachten van de studenten van de creatieve opleidingen in de stad.
 • In 2021 zal er ingespeeld worden op doorstroming van beschikbare gehuurde werkruimtes. Tevens zal ingezet worden op meer zichtbaarheid.
 • Onze rijke geschiedenis zal in 2021 op verschillende locaties in de stad zichtbaar worden gemaakt, onder andere samen met AllemaalZwolle. Daarbij wordt onder meer de ruimten van de Sassenpoort (in navolging van de Peperbus) benut voor presentatie.
 • De Zwolse podia worden ook in 2021 aangemoedigd om de samenwerking binnen en buiten de muren van de theaters te versterken en de diverse gezelschappen in onze stad te ondersteunen bij de ontwikkeling van talent middels het Hybrideproductiehuis.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 5.3.2

522.913

0

522.913

0

0

522.913

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35