Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.2.2 We versterken de fysieke veiligheid door het voorkomen en tegengaan van branden, ongevallen, rampen, crises en gevoelens die daarmee samenhangen

Een noodsituatie kan grote gevolgen hebben voor de vitaliteit van een wijk. Denk aan de impact van een grote brand, overstroming of een explosie. Wanneer zoiets gebeurt, is de veiligheid van Zwollenaren en hulpverleners direct in het geding. Naast het menselijk leed, kennen noodsituaties ook vaak grote materiële en daarmee financiële gevolgen. Het is dus van belang dat we er alles aan doen om noodsituaties zoveel mogelijk te voorkomen en wanneer deze toch ontstaan zo effectief mogelijk te bestrijden.

Het voorkomen van een noodsituatie doen we door het veilig inrichten en (laten) gebruiken van de fysieke omgeving. Maar daarbij zetten we ook in op gedragsbeïnvloeding van inwoners, ondernemers en instellingen. Hierdoor stimuleren we hen om veilig te leven en zelfredzaam te kunnen zijn. Wanneer er toch nood aan de man is, kunnen onze inwoners rekenen op professionele hulpverleners die er alles aan doen om de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.

Criteria

We versterken de fysieke veiligheid door het voorkomen en tegengaan van branden, ongevallen, rampen, crises en gevoelens die daarmee samenhangen, zodanig dat:

  • We een noodsituatie voorkomen of de negatieve gevolgen bij het ontstaan daarvan beperken.
  • We bij branden, incidenten en crises samenwerking organiseren tussen hulpverleningsdiensten, gemeenten en andere partners.
  • We werken aan een realistisch niveau van risicobeperking en zelfredzaam handelen voor, tijdens en na een calamiteit.

Kaderstellende nota('s)

Samen werken aan veiligheid . Strategische beleidsagenda 2019-2023

Portefeuillehouder(s)

Peter Snijders

Activiteiten

Bevolkingszorg

  • We zorgen voor voldoende vakbekwame functionarissen die in regionaal verband samenwerken aan de taken van bevolkingszorg.
  • We adviseren bij en coördineren de communicatie over risico’s.
  • We adviseren bij en coördineren de nazorg bij een brand, incident, ramp of crises

Voorkomen en bestrijden van noodsituaties

  • We voeren verschillende taken en bevoegdheden uit om ons voor te bereiden op noodsituaties en deze te kunnen bestrijden. Denk aan het organiseren van een goede brandweerzorg, informatievoorziening tussen hulpdiensten of bekwame hulpverleners. Dergelijke taken organiseren we met verschillende partners in veiligheidsregio IJsselland. Dit doen zij op basis van de Strategische Beleidsagenda 2019-2023.
  • We verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven risicogericht op het gebied van (brand)veilig gebruik van de bebouwde omgeving.
  • We coördineren de openbare orde en veiligheid bij het opruimen van explosieven.

Ondersteuning burgemeester

  • We adviseren en ondersteunen de burgemeester in zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 7.2.2

10.672.171

7.347

10.664.824

0

18.559

10.646.265

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35