Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.2.1 We versterken de sociale veiligheid door het voorkomen en tegengaan van criminaliteit, overlast en gevoelens die daarmee samenhangen

Je veilig weten en voelen is een van de belangrijkste fundamenten in het leven. Het is een van de basisvoorwaarden voor een individu, groep of stad om zich te kunnen ontplooien en ontwikkelen. Wanneer de veiligheid in wijken of buurten onder druk staat, kan dit een grote maatschappelijke impact hebben. Begrijpelijk, gezien de waarde die we als samenleving hechten aan veilig leven.

Gelukkig is Zwolle een veilige stad. Dit is iets waar we trots op zijn, want veiligheid ontstaat niet vanzelf. Dit is het resultaat van iedereen die de stad en anderen een warm hart toedragen. Als gemeente zetten we ons dagelijks in om samen met onze partners, inwoners en ondernemers deze veilige stad te behouden. We voorkomen zoveel mogelijk het ontstaan van criminaliteit, overlast, rampen of crises door vroegtijdig te anticiperen op ontwikkelingen. Wanneer onveiligheid toch ontstaat, ontwikkelen we hiervoor een strategie op maat en gaan gericht te werk. Hierdoor dragen we continu bij aan vitale wijken in de stad.

Criteria

We versterken de sociale veiligheid door het voorkomen en tegengaan van criminaliteit, overlast en gevoelens die daarmee samenhangen, zodanig dat:

 • we de prioriteiten van de veiligheidsvisie 2019-2022 uitvoeren.  
 • we de openbare orde handhaven.
 • we een maatgerichte aanpak organiseren voor overlastgevenden en criminelen.
 • we radicalisering tegengaan.
 • we veiligheid en leefbaarheid bevorderen bij specifieke locaties.
 • we veilig uitgaan, winkelen en ondernemen bevorderen.
 • we veilige evenementen bevorderen.
 • we woninginbraken tegengaan.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Peter Snijders

Activiteiten

Veiligheidsvisie 2019-2022
Op basis van de veiligheidsvisie 2019-2022 werken we aan zes geprioriteerde thema’s. Voor elk thema voeren we een gerichte strategie binnen de context van verschillende faseringen, schaalniveaus en samenwerkingspartners.

Drugs- en drankgerelateerde overlast

 • We handhaven integraal op basis van het regionale hennepconvenant- en protocol wanneer we in een woning illegale hennepteelt constateren. Partners hierin zijn politie, OM, woningbouwcorporaties en netbeheerders.
 • We ondersteunen de begeleidingscommissie(s) van de coffeeshop(s).
 • Wanneer we drugs- of drankoverlast constateren nemen we passende maatregelen.
 • Mede op basis van het onderzoek naar jeugdproblematiek (zie verderop bij jeugdcriminaliteit en –overlast) verkennen we hoe we onze aanpak verder kunnen optimaliseren.

Ondermijnende criminaliteit

 • We duiden signalen en werken integraal aan casuïstiek.
 • We coördineren de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB). Zoals toegezegd (zie bestuurlijke toezegging ID330 ‘Wet Bibop [sic] specifieke gevallen’) volgt het college de ontwikkelingen van de Wet Bibob nauwgezet, mede om te bezien hoe op de termijn deze in specifieke gevallen toegepast kan worden Vanaf 1 augustus 2020 werd het mogelijk om de Wet Bibob in te zetten voor alle overheidsopdrachten. Dit geldt dus ook voor zorg, mits deze overheidsopdracht valt onder de aanbestedingenwet. Dat biedt meer mogelijkheden om zorgaanbieders “aan de poort” te screenen. We verkennen wat dit ruimere toepassingsbereik kan bijdragen aan de ambities van de gemeente Zwolle ten aanzien van zorgaanbieders. Daarnaast bekijken we binnen het programma ondermijning ook wat het bredere toepassingsbereik bij andere thema’s kan opleveren.
 • We verkennen wat onze inzet op het thema mensenhandel kan zijn, rekening houdend met de middelen die de raad hiervoor beschikbaar stelt.
 • We geven uitvoering aan het meerjarige programma ondermijning. Hiermee werken we samen met partners en de stad aan een effectieve en systeemgerichte aanpak van ondermijnende criminaliteit.
 • We nemen deel aan de City Deal ‘Zicht op Ondermijning’ met als doel om onze preventieve aanpak te versterken, door het herkennen van gelegenheidsstructuren, kwetsbare sectoren en branches, en het onderkennen van (een gebrek aan) maatschappelijke weerbaarheid.  Met de toepassing van data-analyse creëren we met partners inzicht in de patronen, structuren en risico-indicatoren van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Zwolle.

Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel J (ondermijning criminaliteit), voor formatieve uitbreiding van €180.000 structureel.

Zorg en Veiligheid (o.a. overlast personen met verward gedrag)

 • In regionaal verband werken we aan de samenwerkingsagenda van zorg en veiligheid. Met behulp van deze agenda lossen we knelpunten op en optimaliseren onze aanpak voor de belangrijkste thema’s binnen zorg en veiligheid, waaronder mensenhandel en personen met verward gedrag. Zie ook programma 3 in de begroting.
 • Zie onze inzet bij ‘maatgerichte aanpak overlastgevenden en criminelen’.   

Jeugdcriminaliteit en -overlast

 • We voeren de regie over verschillende integrale aanpakken waarbij we ons richten om crimineel of overlastgevend gedrag van jongeren tegen te gaan.
 • We laten een onderzoek uitvoeren naar de jeugdproblematiek en nemen op basis van de uitkomsten indien nodig aanvullende maatregelen.  

Digitale veiligheid

 • We werken mee aan de uitvoering van het regionale plan om de digitale weerbaarheid te versterken. Dit plan bestaat uit vijf sporen: weerbaarheid en bewustwording, analyse en onderzoek, innovatie, informatieveiligheid en continuïteit.  
 • Informatieveiligheid is een belangrijk onderdeel van dit thema. Zie hiervoor programma 9.

Verkeer

 • We werken op uiteenlopende manieren aan de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld via de infrastructuur, het gedrag van verkeersgebruikers en het afhandelen van klachten. Zie voor meer informatie doel 7.2.4.

Maatgerichte aanpak overlastgevenden en criminelen

 • We vertegenwoordigen de gemeente bij alle overlegtafels van het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland: radicalisering, GGZ Veiligheid, Veelplegers/Top X en het Justitieel overleg risicojongeren. Op casusniveau denken we mee in de MDO’s op persoonsniveau en waar nodig zetten we het bestuursrechtelijke instrumentarium in.

Radicalisering

 • We onderhouden relaties met religieuze organisaties en sleutelfiguren.
 • We bevorderen deskundigheid van professionals binnen de signaleringsstructuur.
 • We duiden signalen en doen passende interventies.  

Veilige en leefbare locaties

 • We coördineren de begeleidingscommissies die toezien op de uitvoering van de beheersplannen van de opvang van o.a. dak- en thuislozen aan de van Walsumlaan en het zorgcluster Pannekoekedijk.  

Openbare orde

 • We coördineren de aanpak bij (dreigende) openbare verstoringen.
 • We adviseren en ondersteunen bij de inzet van burgemeestersbevoegdheden. Denk aan de inzet van cameratoezicht, gebiedsverboden of huisverboden.

Uitgaan, winkelen en ondernemen

 • We coördineren de samenwerkingsmethode Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebieden.
 • We coördineren de samenwerkingsmethode het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen.
 • We coördineren de samenwerkingsmethode Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.
 • We beheren camera’s in de publieke ruimte. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel K (veiligheid en camera's). Binnenkort dient de infrastructuur in fases vervangen te worden en op iets langere termijn moeten 18 camera's die tijdens het bezoek van de koning zijn aangeschaft worden vervangen.

Evenementen

 • We informeren, ondersteunen en adviseren organisatoren bij de veiligheid van evenementen.  
 • We adviseren over veiligheid in het vergunningsverleningsproces.
 • We werken samen met PEC Zwolle, politie, OM en jongerenwerk in de aanpak van veilig voetbal.  
 • We adviseren en ondersteunen de ‘voetbaldriehoek’ (politie, OM, gemeente, PEC Zwolle).  

Woninginbraken

 • We maken inwoners bewust van inbraakrisico’s, bieden handelingsperspectieven en anticiperen op de actualiteit.  

Samenwerking

 • We werken samen in verschillende samenwerkingsverbanden. Een aantal daarvan ontvangen van ons een financiële bijdrage. Dit zijn het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland (aanpak criminele en overlastgevende personen en groepen), het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (aanpak ondermijning), het Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid (samenwerking 11 gemeenten regio IJsselland), het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland (samenwerking 78 gemeenten regio Oost-Nederland) en Burgernet (burgerparticipatie).

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 7.2.1

1.665.164

35.445

1.629.719

0

25.000

1.604.719

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35