Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving programma 6. Toekomstgerichte stad

Zwolle is een aantrekkelijke, levendige stad in een krachtige regio. De stad ligt bijzonder fraai in het landschap en heeft daar vanouds een sterke relatie mee. Dat koesteren we. We zijn een belangrijke schakel in de regio en in het stedelijke netwerk van Nederland. Dat zorgt ervoor dat Zwolle groeit, zowel economisch als qua aantal inwoners. Die groei gaat harder dan we gewend waren. Daar willen we goed op voorbereid zijn. We werken daarom aan een toekomstgerichte stad. In dit programma staat wat dat betekent voor onze leefomgeving.  

We gaan voor duurzame groei. Dat vraagt letterlijk om ruimte. Bijvoorbeeld voor voldoende woningen.
We verwelkomen veel nieuwe inwoners, van binnen en buiten de regio. De vraag naar woningen is groot. We willen voldoende huizen beschikbaar hebben, die betaalbaar zijn en een goede kwaliteit hebben. Meer inwoners leidt ook tot grotere mobiliteit. We zorgen daarom voor wegen, fiets- en voetpaden. Want we willen een stad zijn die gastvrij is en goed bereikbaar. Die verkeersveilig en toegankelijk is.   

Tegelijkertijd werken we aan een energieneutrale stad en spelen we in op een veranderend klimaat.
De negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen willen we zoveel mogelijk beperken en waar mogelijk omzetten in kansen. De energie die we verbruiken, gaan we zoveel mogelijk zelf opwekken. Die energie moet schoon en betaalbaar zijn. Denk aan energie uit onze bodem, ons (afval)water, uit biomassa en van zon en wind. Van aardgas gaan we zoveel mogelijk af. Die veranderingen noemen we de energietransitie. Alle inwoners, bedrijven, instellingen en overheden krijgen hier de komende jaren steeds meer mee te maken. In 2050 willen we energieneutraal zijn.    

Om Zwolle verder te laten bloeien, werken we samen onder het motto 'alleen ga je sneller, samen kom je verder'. Met medeoverheden, ondernemers, onderwijs en organisaties werken we hand in hand en zoeken we steeds naar maatwerk. Werken vanuit een sterk gezamenlijk belang is dan ook de kracht van Zwolle. Dat doen we bijvoorbeeld al in onze voorbereidingen op de Omgevingswet, die in 2022 ingaat.

In 2019 deed de Raad van State twee belangrijke uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken mogen we ons niet beroepen op het PAS. Deze uitspraak heeft gevolgen voor vergunningen in de agrarische sector, maar ook voor bijvoorbeeld woningbouw en de aanleg van nieuwe wegen. In 2019 is in reactie op de stikstofcrisis een team in het leven geroepen om de impact van de stikstofproblematiek op de gemeente zo klein mogelijk te krijgen en houden. De inzet van dit Stikstofteam zal ook in 2021 nodig zijn. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 25 (stikstofteam).

Klik hier voor alle programma's en doelen

Financiën programma

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 6.1.1

533.294

0

533.294

1.300.000

4.689

1.828.605

Doel 6.1.2

735.579

61.367

674.212

335.000

0

1.009.212

Doel 6.1.3

3.720.036

4.398.302

-678.266

480.000

0

-198.266

Doel 6.1.4

612.948

0

612.948

0

0

612.948

Doel 6.1.5

29.762.364

29.794.174

-31.810

0

0

-31.810

Doel 6.2.1

301.200

0

301.200

125.000

0

426.200

Doel 6.2.2

147.683

0

147.683

400.000

20.003

527.680

Doel 6.3.1

2.369.323

0

2.369.323

3.331.015

351.336

5.349.002

Doel 6.3.2

282.340

0

282.340

150.000

0

432.340

Doel 6.3.3

7.134.836

11.228.038

-4.093.202

4.192.954

3.998.013

-3.898.261

Doel 6.4.1

737.984

0

737.984

973.902

0

1.711.886

Doel 6.4.2

94.070

0

94.070

0

0

94.070

Doel 6.4.3

268.852

0

268.852

0

193.320

75.532

Doel 6.4.4

369.975

0

369.975

810.000

0

1.179.975

Totaal

47.070.484

45.481.881

1.588.603

12.097.871

4.567.361

9.119.113

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Doel 6.1.1

3.507.654

1.269.747

2.237.907

937.907

1.300.000

0

Doel 6.1.2

27.876.586

22.837.973

5.038.613

2.541.428

1.780.887

716.298

Doel 6.1.3

9.333.845

6.487.387

2.846.458

2.546.458

300.000

0

Doel 6.1.4

584.939

113.911

471.028

471.028

0

0

Doel 6.2.1

563.983.268

514.131.193

49.852.075

25.923.197

10.398.527

13.530.351

Doel 6.2.2

35.140.316

27.983.197

7.157.119

4.957.314

1.507.359

692.446

Doel 6.3.1

259.504.168

197.802.375

61.701.793

20.698.137

16.811.214

24.192.442

Doel 6.3.2

14.320.220

12.455.628

1.864.592

1.714.592

150.000

0

Doel 6.3.3

2.945.160

1.660.587

1.284.573

620.573

664.000

0

Doel 6.4.1

7.373.105

2.125.479

5.247.626

3.230.226

1.017.400

1.000.000

Doel 6.4.4

11.155.730

6.322.579

4.833.152

3.023.151

810.000

1.000.000

Totaal

935.724.991

793.190.056

142.534.936

66.664.011

34.739.387

41.131.537

Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Meerjarenoverzicht Programma 6. Toekomstgerichte stad

Overzicht bestedingsvoorstellen

Als onderdeel van de Begroting 2021 zijn bestedingsvoorstellen met een structureel of incidenteel effect opgenomen. De structurele bestedingsvoorstellen zijn te herkennen aan een letter, de incidentele bestedingsvoorstellen aan een cijfer.

Het financiële effect van en de toelichting op deze bestedingsvoorstellen vindt u bij de betreffende doelen of op de webpagina bestedingsvoorstellen .

Overzicht programma 6
25. Investeren in groei / BO MIRT (doel 6.1.1)
25. Investeren in groei  / Stedelijk programmeren (doel 6.1.1)
25. Investeren in groei  / Groeifonds (doel 6.1.1)
27. Transformatie Oosterenk (doel 6.1.2)
28. Integrale gebiedsaanpak Holtenbroek en Aa-landen (doel 6.1.2)
25. Investeren in groei  / Stikstofteam (doel 6.1.3)
26. Programma omgevingswet (doel 6.1.3)
F. Golfcourse (doel 6.1.5)
29. Mobiliteit binnenstad (doel 6.3.1)
30. Integrale uitvoeringsagenda zuidelijke binnenring (doel 6.3.1)
31. Aanpassing rotonde Eli Heimanslaan (doel 6.3.1)
32. Versnelling plaatsing laadpalen (doel 6.3.1)
25. Investeren in groei / Woonimpuls (doel 6.2.1)
G. Fietsparkeren binnenstad (doel 6.3.3)
33. Warmtetransitie Holtenbroek - Aa-landen en Geothermie (doel 6.4.1)
34. Energietransitie: Ondersteuning inwoners bij verduurzamen gebouwde omgeving (doel 6.4.1)

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35