Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.3.2 Afvalwater, hemelwater en grondwater wordt duurzaam ingezameld, (her)gebruikt en afgevoerd

Om de volksgezondheid van onze inwoners/bezoekers te waarborgen en (grond)wateroverlast te beperken voor nu en in de  toekomst voldoen we aan de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater, opdat de waterhuishouding (bestaande uit afval-, grond- en hemelwatersysteem) op orde is.  

De toenemende kans op extreme neerslag vergroot de kans dat afvalwater in de openbare ruimte (op straat) terecht komt. Dit is een potentieel gevaar voor de volksgezondheid, omdat in het overstortwater ziekteverwekkers kunnen zitten. Daarnaast kan er als gevolg van extreme neerslag waterschade ontstaan in woningen, bedrijven en/of vitaal en kwetsbare objecten zoals ziekenhuizen, dokterspraktijken, zorginstellingen, etc. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen.

Die overvloed aan regenwater zelf is een waardevolle bron, die we kunnen gebruiken voor het spoelen van het toilet, het bewateren van de tuinplanten of de doorstroming van watergangen. Om dit potentieel te benutten en om vuilwater in de openbare ruimte te voorkomen en waterschade te beperken, willen we het regenwater daar waar we “problemen verwachten”  en meekoppelkansen ontstaan met andere projecten ontkoppelen van het rioolstelsel. Zo wordt het beschikbare water niet alleen duurzaam gebruikt, maar vergroten we ook de weerbaarheid van de stad voor extreem neerslag en droogte (zie doel 6.4.4 klimaatadaptatie).

Nieuwe technologieën creëren kansen om het beheer nog slimmer en effectiever uit te voeren. Tevens willen we voorkomen dat er tegen hoge energiekosten onnodig veel schoon regenwater wordt rondgepompt in het riool. De gemeente Zwolle wil zich inspannen om al deze duurzame waarden van water nog beter te benutten.

Criteria

Afvalwater, hemelwater en grondwater wordt duurzaam ingezameld, (her)gebruikt en afgevoerd, zodanig dat:

 • We de volksgezondheid waarborgen ten aanzien van afval- grond – en hemelwater.
 • Contact met ziekteverwekkers in de openbare ruimte zo veel mogelijk wordt voorkomen.
 • We (grond)wateroverlast beperken (gelet op klimaatverandering).

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

William Dogger
Ed Anker

Activiteiten

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2016 - 2020 en aanpak van klimaatverandering op wijkniveau

 • Uitvoeren beleid zoals Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP):  inspecteren, meten & monitoren, uitvoeren verbetermaatregelen, toezicht en handhaving, innen heffing, communicatie, voorlichting en preventie.
 • Uitvoeren reinigingstaken (tegengaan verstoppingen van kolken en verwijderen van straatvuil).
 • Waterkwaliteit Zwolse wateren samen met waterschap Drents Overijsselse Delta blijvend monitoren in relatie tot klimaatverandering.
 • Op wijkniveau uitvoeren van integrale watersysteemberekeningen en in beeld brengen van knelpunten met bijbehorende maatregelen (riolering, oppervlaktewater en maaiveldhoogte in één rekenmodel).
 • Inwoners en bedrijven faciliteren op het gebied van klimaatadaptatievraagstukken.
 • Opstellen GRP 2021 - 2025.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 7.3.2

5.988.061

7.281.883

-1.293.822

0

0

-1.293.822

Kredieten

Investeringen op basis van het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2016 - 2020

 • Klimaatbijdrage vanuit het GRP aan projecten die in 2021 worden uitgevoerd voortkomend uit het Meer Jaren Opgave Plan van de gemeente: Spoorzone (verbinding Assendorp - Zwolle Zuid), Azaleapark, Klimaatstraten waaronder Aalanden, Thomas A Kempisstraat, duiker Dieze Oost en verder nader te bepalen klimaatprojecten door het kernteam klimaat.
 • Uitvoering GRP 2016-2020

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020

1.911.675

596.790

1.314.885

114.885

1.200.000

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

1.911.675

596.790

1.314.885

114.885

1.200.000

0

vervangingsinvesteringen 2021:

Klimaatadaptatie riolering ( o.a. infiltratievoorzieningen)

800.000

0

800.000

0

800.000

0

Subtotaal vervangingsinvesteringen

800.000

0

800.000

0

800.000

0

Totaal doel 7.3.2

2.711.675

596.790

2.114.885

114.885

2.000.000

0

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35