Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.1.5 We ondersteunen de ruimtelijke ontwikkeling van de stad door middel van actief of faciliterend grondbeleid

Het grondbeleid, zoals beschreven in de verplichte paragraaf grondbeleid, ondersteunt de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, waarbij direct en indirect met inzet van financiële- en juridische instrumenten bij wordt gedragen aan een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van Zwolle. Duurzaamheid is uitgangspunt bij al ons handelen. Bij het vaker ontbreken van financieel rendabele ontwikkelingen, wordt gezocht naar de maatschappelijke effecten en het maatschappelijk rendement. Dit om de stedelijke ontwikkeling op gang te houden. Met een situationeel grondbeleid wordt, afhankelijk van de concrete situatie, bepaald welke werkwijze en rolneming wordt aangenomen, dit met inachtneming van de wet- en regelgeving. Daarbij zijn naast de inhoudelijke (beleids)kaders ook expliciet de financiële kaders meesturend.

Grondbeleid is faciliterend aan de doelen 5.1.1 en 6.1.2 en 6.2.1. Indicatoren bedrijventerreinen en woningbouw zijn daarom opgenomen bij economie en wonen.

Criteria

We ondersteunen de ruimtelijke ontwikkeling van de stad door middel van actief of faciliterend grondbeleid, zodanig dat:

 • Er voldoende ruimtelijke projecten in voorbereiding en uitvoerend zijn om de (toekomstige) huishoudensontwikkeling te kunnen faciliteren, zowel actief als facilitair.
 • De ambities op het gebied van wonen, werken en recreëren tot stand worden gebracht.
 • De ambities op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en de overige duurzaamheidsaspecten bij ruimtelijke projecten ook financieel in beeld wordt gebracht en hierover transparante besluitvorming kan plaatsvinden en deze tot stand kunnen worden gebracht.
 • Er actief wordt geacteerd op het eigen grondbezit en de actieve exploitaties tegen een financieel aanvaardbaar resultaat worden ontwikkeld.
 • De markt wordt gestimuleerd om haar aandeel te nemen in de ruimtelijke ambities van de stad.
 • Bij het beheer van gronden de marktbenadering van toepassing is.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

René de Heer

Activiteiten

 • Het uitvoeren van risicodragende grondexploitaties (in exploitatie genomen gronden).
 • Het beheren van in voorraad zijnde gronden (niet in exploitatie genomen gronden, verhuurde gronden, erfpachtgronden en gronden met recht van opstal).
 • Het faciliteren van initiatieven die er in de markt zijn.
 • Proactief opereren samen met de markt om een mogelijke versnelling in de woningbouw te bewerkstelligen.
 • Toetsing van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen van derden.
 • Het tijdelijk anders gebruiken/bestemmen van gemeentelijke gronden en inzetten daar waar mogelijk.
 • Het wegnemen van belemmeringen bij initiatieven en ontwikkelingen, vooral binnenstedelijk.
 • Alert blijven met betrekking tot mogelijke landelijke experimenteerruimte bij het maken van grondexploitaties in complexe gebieden.
 • In het verlengde van het proces van de Omgevingsvisie mede opstellen van nieuw gemeentelijk handelingsperspectief (van product- naar procesdenken).
 • Het mogelijk maken van een integrale financiële verantwoording van ruimtelijke initiatieven (actief en facilitair).
 • Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel F (golfcourse). Sinds 1993 is de Golfclub Zwolle actief en is er een relatie met Gemeente Zwolle. Destijds is een erfpachtovereenkomst gesloten met de golfclub waarin afspraken zijn gemaakt over onder andere de erfpachtcanon en het onderhoud van het groen op de golfbaan. De laatste jaren heeft de Golfclub het financieel moeilijk en is sprake geweest van veel achterstallig onderhoud. In de beslisnotitie ‘Verlaging erfpachtcanon Golfcourse’ wordt voorgesteld om als als tegemoetkoming de huidige erfpachtovereenkomst open te breken. De uitgebreide toelichting hierop vindt u beslisnota, die is geagendeerd als onderdeel van het Najaarsmoment 2020.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 6.1.5

29.762.364

29.794.174

-31.810

0

0

-31.810

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35