Begroting 2021
portal

Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 2.2.1 Samen met werkgevers ondersteunen we inwoners met arbeidspotentieel, vallend onder de Participatiewet, om deel te nemen aan de arbeidsmarkt

Inclusieve arbeidsmarkt
We blijven werken aan een inclusieve arbeidsmarkt: goede aansluiting tussen opleidings- en arbeidsaanbod in de veranderende arbeidsmarkt vraagt om een gerichte aanpak, waarbij wordt geïnvesteerd in mensen. We willen dat iedere Zwollenaar met arbeidspotentieel participeert naar vermogen op de arbeidsmarkt. Dit kan in een betaalde baan / zelfstandigheid (en eventueel met ondersteuning / subsidie wanneer sprake is van een arbeidsbeperking) of door werkervaring op te doen vanuit een bijstands- of ondersteuningssituatie. Bij het bevorderen van participatie en uitstroom uit de bijstand gaan we uit van de mogelijkheden van de inwoner. De afspraken die we maken, zijn erop gericht om, met niet-vrijblijvende inzet van beide kanten, passend werk te vinden. Om de nadelige gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt te beperken, moeten we overwegen op korte en middellange termijn andersoortige maatregelen te nemen, aanvullend op wat we nu al doen. We willen met onze ketenpartner UWV samenwerken om de instroom vanuit de WW te voorkomen. Bijvoorbeeld door personen in de laatste fase van hun WW alvast te bemiddelen. We halen onze dienstverlening dus naar voren en wachten niet af totdat zij afhankelijk worden van een bijstandsuitkering.  We zien verder dat de vraag naar personeel binnen bepaalde sectoren afneemt terwijl in andere sectoren de vraag juist toeneemt. We willen inwoners ondersteunen die via (om)scholing snel begeleid kunnen worden naar ander werk. Tegelijkertijd vragen wij van Tiem aanvullende maatregelen te treffen om het aantal personen dat uitstroomt uit de bijstand, positief te beïnvloeden. We zien namelijk dat de uitstroom uit de bijstand stagneert.  Voor personen met een grote afstand continueren wij onze dienstverlening gericht op maatschappelijke participatie.. Zoals vrijwilligerswerk in het voorveld en dagbesteding, waarmee iemand arbeidsvaardigheden kan ontwikkelen en werkervaring op kan doen. Dit wordt in samenhang tussen spoor 1 en spoor 4 van de lokale hervormingsagenda Sociaal Domein (door)ontwikkeld.

Om te anticiperen op de arbeidsmarkt en matching van kwetsbaren mogelijk te maken, werken we in een regionale context (Werkbedrijf Regio Zwolle)  samen met partners, zoals werkgevers, werknemers, onderwijs en UWV aan een inclusieve arbeidsmarkt. Hierbij vormt een regionale arbeidsmarktagenda met bijbehorend werkplan, opgesteld door de arbeidsmarktregio Zwolle in samenwerking met alle partners. Flankerend beleid wordt vormgegeven vanuit de Human Capital Agenda (HCA). Dit is gericht op het mogelijk maken van ontwikkeling en scholing van werknemers en werkzoekenden. Hierbij gaat het om ontwikkeling en scholingstrajecten die zich richten op het versterken van de arbeidsmarktpositie van een individu bij een van de erkende opleiders. In 2021 wordt continue vinger aan de pols gehouden, en op basis daarvan gerichte acties op lokaal en regionaal niveau met partners. Zo kunnen we de nadelige gevolgen voor onze inwoners en arbeidsmarkt zoveel als mogelijk beperken.

Aanpak statushouders, voorbereiding nieuwe inburgeringswet
Per 1 juli 2021 wordt de nieuwe inburgeringswet ingevoerd. Belangrijkste onderdeel van deze wet is dat de gemeente de regie neemt over het inburgeringsproces van de statushouder. Samen met de statushouder worden afspraken gemaakt over hoe te komen tot optimale participatie, waarbij arbeidsparticipatie en uitstroom uit de bijstand voorop staat. Alhoewel de nieuwe inburgeringswet nog niet zo lang is vastgesteld door de 2e kamer treffen we sinds begin 2019 de nodige voorbereidingen. Begin 2021 zijn onze plannen ten behoeve van de invoering gereed.

Ketensamenwerking
In 2021 zetten we extra in op het verbeteren van de ketensamenwerking. Voor het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt zijn verschillende ketens te onderscheiden en randvoorwaardelijk.

 • De gemeentelijke uitvoeringsorganisaties, afdeling Inkomensondersteuning en Regionaal Bureau Zelfstandigen, Sociaal Wijkteam en RMC en Tiem vormen samen de bijstandsketen.
 • De keten die wordt gevormd met private partners en werkgevers.
 • De keten die gevormd kan worden tussen de verschillende domeinen, zoals Goede dagen & Perspectief, Thuisondersteuning (hervormingsagenda sociaal domein), maar ook GGZ.

Tiem is onze partner voor arbeidsontwikkeling en arbeidstoeleiding. Deze organisatie heeft de opdracht om arbeidstoeleiding samen met werkgevers en waar mogelijk in publiek-private samenwerking vorm te geven. De dienstverlening naar werkgevers om mensen met beperkte aansluiting op de arbeidsmarkt naar werk te leiden is in regionaal verband georganiseerd in het Werkgeversservicepunt Regio Zwolle. Tiem is één van de belangrijke uitvoeringsorganisaties die onderdeel is van dit netwerk en dé link is naar een groot deel van het (onbenut) arbeidspotentieel in de regio.
De opgave is om de lijn van (arbeids-)ontwikkeling van mensen met een beperkte arbeidsmarktaansluiting naar arbeid in partnerschap vorm te geven. Tiem is hierin een belangrijke schakel. Partnerschap in regionaal verband met gemeenten / UWV en in de keten ‘vanuit de wijk naar werk’ met maatschappelijke partners verbonden aan de gemeentelijke organisatie.

Criteria

Samen met werkgevers ondersteunen we inwoners met arbeidspotentieel, vallend onder de Participatiewet, om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, zodanig dat:

 • Alle inwoners met een arbeidsbeperking en / of beperkte aansluiting op de arbeidsmarkt in beeld zijn en worden ondersteund voor wat betreft hun arbeids- / participatiemogelijkheden.
 • Alle jongeren onder de 27 jaar en met een beperkte aansluiting op de arbeidsmarkt toekomstperspectief hebben en in een actief traject zitten met een actieplan richting opleiding / werk / zorg.
 • Specifieke aandachtsgroepen, zoals 50-plussers, statushouders en kwetsbare jongeren, hun talenten en ervaring kunnen blijven inzetten op de arbeidsmarkt.
 • Er voor mensen die aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving beschutte werkplekken worden gecreëerd.
 • Mensen die binnen afzienbare tijd aan het werk kunnen, actief naar werk worden begeleid.
 • De regionale doelstelling voor de landelijke banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking wordt gehaald.
 • De uitstroom uit de bijstand naar werk (loondienst en ondernemerschap) is in 2020 als gevolg van de coronacrisis gestagneerd. Ondanks alle onzekerheden rondom de gezondheidscrisis en de uitwerking op de economie en arbeidsmarkt de komende jaren streven we ernaar om het uitstroompercentage in 2021 tov van 2020 te verhogen. Op deze manier proberen we het bijstandsvolume te beperken.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

René de Heer

Activiteiten

We zetten in op uitstroom uit de bijstand via onze uitvoeringsorganisatie Tiem, als onderdeel van de bijstandsketen

 • Aanpak richting werk: focus op matchen en functiecreatie, organiseren structurele momenten voor persoonlijke ontmoeting werkgevers en werkzoekenden.
 • Ontwikkelen leerwerktrajecten met werkgevers voor vijf kansrijke branches (bijvoorbeeld de zorg), specifiek aandacht voor statushouders.
 • Detecteren van passend werk en laagdrempelige werkplekken (Hervormingsagenda sociaal domein) o.a. voor kwetsbare inwoners die na langere tijd van inactiviteit deel gaan nemen aan het arbeidsproces met focus op ontwikkeling (aanpak: uitkering omzetten in loon)
 • Personen met een Wsw- dienstverband verrichten werkzaamheden in het bedrijfsleven. Dit kan via detachering en of begeleid werken. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 12.
 • We sturen op het vormgeven en intensiveren van partnerschap door Tiem en Regionaal Bureau Zelfstandigen met partners uit stad en regio om mensen te ontwikkelen en begeleiden naar werk. (aanvraag alternatief vervolg op de brede lokale raamovereenkomst met private partners zetten we voort binnen verruimde kaders.  

We verbeteren de ketensamenwerking

 • We maken afspraken over ketensamenwerking tussen gemeentelijke uitvoeringsorganisaties (inclusief Tiem) en partners. Onder andere voor de aanpak Statushouders.
 • We verbeteren de samenwerking tussen de gemeentelijke uitvoeringsorganisaties bijstandsketen vanuit de bewegingen van de hervormingsagenda sociaal domein. Zij hebben het streven om zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Mocht dat (nog) niet haalbaar zijn, dan op een andere manier een zinvolle daginvulling te hebben en zicht te ontwikkelen.  
 • De keten die gevormd kan worden tussen de verschillende domeinen, zoals Goede dagen & Perspectief, Thuisondersteuning (hervormingsagenda sociaal domein), maar ook GGZ wordt verbeterd. De overgangen voor inwoners moeten versoepelen. Potentieel van mensen moet gezien worden, helder moet zijn wat consequenties zijn van een ontwikkelstap en de mogelijkheid moet blijven bestaan om (tijdelijk) een stap terug te zetten.  

We  intensiveren de regionale samenwerking. We geven met partners vorm aan een verbeterde verbinding van onderwijs-arbeidsmarkt en economie (en economische regio)

 • We geven de werkgeversdienstverlening vorm in regionaal verband en werken samen met de meest effectieve re-integratiepartners en onderwijs (onder andere stagebegeleiders). Als partner in het Werkbedrijf Regio Zwolle realiseren we meer inclusieve arbeidsmogelijkheden door uitvoering te geven aan de inclusiviteitsagenda Perspectief op Werk en de Regiodeal.
 • We benutten de ruimte om onze regie op inburgering en participatie voor statushouders te pakken (WEB en nieuwe inburgeringswet). De pilots die in 2020 zijn gestart worden voortgezet: a. ‘Brede intake’ tbv samenwerking en gegevensuitwisseling tussen COA en gemeente; b. Ervaring opdoen met leerwerktrajecten, waarbij combinaties worden gemaakt tussen formeel en non-formeel taalonderwijs.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 2.2.1

24.497.792

3.645.396

20.852.396

250.000

0

21.102.396

Kredieten

Werkbedrijf regio Zwolle, Voortzetten Werkbedrijf Regio Zwolle, Expertisepunt SROI Zwolle ESR, Arbeidsparticipatie kwetsbare jongeren & Perspectief op Werk
Voor deze kredieten geldt dat deze onder het Werkbedrijf Regio Zwolle vallen. Centrumgemeente Zwolle beheert deze budgetten voor de regio. Doel is om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen aan het werk te gaan. De samenwerkingsorganisatie van 14 gemeenten, UWV, onderwijs en werkgevers- en werknemersorganisaties voeren een regionale arbeidsmarktagenda uit en een set aan acties om nadelige gevolgen van coronacrisis op arbeidsmarkt zoveel als mogelijk te beperken.  

Businesscase naar werk
Raamovereenkomst van publiek-private samenwerking om meer mensen uit de bijstand te begeleiden naar werk. De laatste trajecten worden in 2020 gestart, maar kunnen voor een deel doorlopen in 2021. Vanaf 2021 wordt gestart met bijgestelde overeenkomsten, waarmee het partnerschap met selecte groep partners wordt vormgegeven en geïntensiveerd. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 11 (vervolg op meerjarige raamovereenkomst 'naar werk').

Uitkering inzetten als loon
Detecteren van passend werk en laagdrempelige werkplekken (Hervormingsagenda sociaal domein) o.a. voor kwetsbare inwoners die na langere tijd van inactiviteit deel gaan nemen aan het arbeidsproces met focus op ontwikkeling. Hiervoor is de aanpak ‘uitkering omzetten in loon’ voorbereid en start in 2021. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 13, zodat een pilot gestart kan worden met 30 mensen in een periode van maximaal twee jaar.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

ESF Aan werk IJsselvecht 2017 2019

3.124.203

602.556

2.521.647

2.521.647

0

0

Regionale ESF subsidie-doorbetaling

1.099.600

907.517

192.083

192.083

0

0

Businesscase "Naar werk"

500.000

196.510

303.490

303.490

0

0

Frictiekosten WRA-Wezo

783.851

596.023

187.828

187.828

0

0

Arbeidsparticipatie kwetsbare jongeren

167.190

117.165

50.025

50.025

0

0

De nieuwe toekomst

158.790

102.894

55.896

55.896

0

0

Participatie geïsoleerde burgers

122.487

331

122.156

122.156

0

0

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

625.802

439.345

186.457

186.457

0

0

Expertisepunt SROI Zwolle ESR

59.500

42.444

17.056

17.056

0

0

Perspectief op werk

1.030.000

0

1.030.000

1.030.000

0

0

AMIF(ESF) traject statushouder

794.000

0

794.000

647.000

147.000

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

8.465.423

3.004.785

5.460.638

5.313.638

147.000

0

voorgestelde mutaties:

Meerjarige raamovereenkomst 'naar werk'

250.000

0

250.000

0

250.000

0

Expertisepunt SROI

40.200

0

40.200

40.200

0

0

Subtotaal voorgestelde mutaties

290.200

0

290.200

40.200

250.000

0

Totaal doel 2.2.1

8.755.623

3.004.785

5.750.838

5.353.838

397.000

0

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35