Begroting 2021
portal

Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 4.3.1 We krijgen mensen met schulden en kans op schulden in zo'n vroeg mogelijk stadium in beeld en ondersteunen deze mensen daarbij

Wij streven naar een schuldenvrije toekomst voor alle inwoners. We zijn een sociale stad. Dit streven kunnen we onder andere realiseren door financiële problemen en problematische schulden te voorkomen. We maken daarbij gebruik van verschillende hulpmiddelen en partners in de stad.  We organiseren preventie dicht bij de inwoner door financiële inloopspreekuren in elke wijk. We subsidiëren de sociale raadslieden, Schuldhulpmaatje en Humanitas om armoede en schulden te bestrijden. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel E (formatie sociale raadslieden). Dit bestedingsvoorstel betreft de structurele uitbreiding van de spreekuren van Sociaal Raadslieden naar 5, dus voor elk Sociaal Wijkteam.

Een eerste belangrijk hulpmiddel is de inzet van preventief budgetbeheer. Sommige mensen hebben onvoldoende vaardigheden op het terrein van financieel beheer en kunnen zich deze vaardigheden ook niet aanleren. Een tweede belangrijk hulpmiddel is het gebruik van de signalen die bij de gemeente binnenkomen over achterstanden in betalingen die inwoners bij meerdere instellingen hebben, dit is Vindplaats Schulden. In 2018 , 2019  en 2020 zijn stappen gezet voor het ontwikkelen van Vindplaats schulden (VPS). We hopen nu de vruchten te kunnen plukken. Het rijk heeft vroegsignalering inmiddels tot wettelijke taak benoemd.
Een derde instrument binnen dit doel is het perspectieffonds waarbij jongeren met beginnende schulden snel, eenvoudig en efficiënt worden geholpen. De gemeente biedt de mogelijkheid om de schulden van inwoners over te nemen. Door goede analyse van de schuldensituatie en voldoende begeleiding wordt een problematische schuldensituatie voorkomen. We willen het fonds vanwege corona verbreden naar meer inwoners en zullen dat doen in overleg met SchuldenlabNL. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 19. Daarnaast staat voor studenten van Deltion en Windesheim het financiële spreekuur open.

Criteria

We krijgen mensen met schulden en kans op schulden in zo'n vroeg mogelijk stadium in beeld en ondersteunen deze mensen daarbij, zodanig dat:

 • Minder mensen in een schuldencrisissituatie terecht komen.
 • We de signalen van partners over financiële achterstanden van inwoners gebruiken om zo vroeg mogelijk schulden te kunnen signaleren.
 • Lichte ondersteuning kan volstaan en escalatie naar zware ondersteuning zoals beschermingsbewind verminderd wordt.
 • Minder mensen terechtkomen in langdurige trajecten voor schuldregeling of financieel beheer.
 • Een neerwaartse spiraal van schulden en sociale problematiek voorkomen wordt.
 • Schuldenaren meer gaan deelnemen aan het maatschappelijke leven.
 • Inkomen en uitgaven in evenwicht zijn.
 • Problematische schuldenaren niet opnieuw in de schulden komen.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Klaas Sloots

Activiteiten

 • We geven voorlichting aan onze partners in de stad over schuldpreventie en financiële zelfredzaamheid.
 • We organiseren voorlichting aan studenten in de stad over inkomen, uitgaven en schulden, en stimuleren het financieel spreekuur voor studenten.
 • We organiseren bijeenkomsten over schuldpreventie en inkomensondersteuning. Elk Sociaal Wijkteam kent daarnaast een spreekuur.
 • We gaan samen met partners in de stad schuldenaren vroegtijdig opsporen door vergelijking van achterstanden in betalingen.
 • We bieden tijdelijk budgetbeheer voor stabilisatie van de uitgaven.
 • We bieden passende ondersteuning aan wie niet financieel zelfredzaam is.
 • We bieden een alternatief voor beschermingsbewind waar het kan, vragen partners om bewind op zich te nemen of we voeren beschermingsbewind zelf uit waar het moet.
 • In geval mensen toch in een schuldencrisissituatie komen, gaan we direct de situatie stabiliseren om verder maatschappelijke afbreuk te voorkomen.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 4.3.1

1.325.450

0

1.325.450

0

162.000

1.163.450

Kredieten

Dit doel bevat in de Begroting 2020 geen kredieten waarover gerapporteerd wordt.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Onderzoek huisvesting voedselbank

45.000

6.031

38.969

38.969

0

0

Totaal doel 4.3.1

45.000

6.031

38.969

38.969

0

0

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35