Begroting 2021
portal

Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 2.2.2 We zorgen dat inwoners met een bijstandsuitkering en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen participeren in de samenleving

Sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is de groep bijstandsgerechtigden meer divers en kent een groter deel geen aansluiting op de arbeidsmarkt. Door actieve deelname aan de maatschappij worden arbeidsmogelijkheden in de toekomst mogelijk beter bereikbaar (maatschappelijke participatie als vliegwiel). Maatschappelijke participatie van bijstandsgerechtigden leidt tot minder sociaal isolement en (op termijn) meer mogelijkheden in de maatschappij. Bovendien kan het bijdragen aan beperkter gebruik van andere gemeentelijke voorzieningen, zoals thuisondersteuning. Meer actieve deelname aan de maatschappij (in de directe omgeving van de inwoner) kan overigens het hoogst haalbare zijn. We willen bereiken dat inwoners participeren én er meer inwoners maatschappelijk actief zijn in hun eigen woonomgeving.

In 2017 zijn gemeente en maatschappelijke partners in het voorveld (zie doel 1.1.1) aan de slag gegaan met de versterking van dat maatschappelijk voorveld met als doel meer participatie (onder de naam Dock24). In 2018, 2019 en 2020 zijn wij hiermee verder gegaan en bieden in gezamenlijkheid ondersteuning in afstemming met het Sociaal Wijkteam. Niet alle bijstandsgerechtigden hebben deze ondersteuning nodig. Een deel van de mensen is actief als vrijwilliger of neemt deel aan (dagbestedings-)activiteiten in de stad. Tenminste 200 mensen per jaar gaan we op deze manier ondersteunen.

De activering van bijstandsgerechtigden vanuit en samen met partners in de stad draagt bovendien bij aan het tegengaan van armoede (Programma 4.) en een betere gezondheid van inwoners (Zwolle gezonde stad, zie doel 1.3.4). De maatschappelijke voorveldpartners staan in verbinding met andere partners die bijdragen aan meer participatie, zoals taalpunten, tegengaan van laaggeletterheid en taalondersteuning en maatschappelijke begeleiding van statushouders, zie doel 1.3.2). Op deze manier dragen we bij aan een meer collectief aanbod. Dit is de opmaat naar het voornemen om initiatieven zowel inhoudelijk als financieel met elkaar te verbinden rondom de gezamenlijke participatie-opgave (zie doel 2.1.2).

Criteria

We zorgen dat inwoners met een bijstandsuitkering en geen of beperkte aansluiting op de arbeidsmarkt naar vermogen participeren in de samenleving, zodanig dat:

  • Participatiegroei wordt gerealiseerd bij tenminste 200 bijstandsgerechtigden zonder aansluiting tot de arbeidsmarkt.
  • Partijen in het voorveld (gesubsidieerde instellingen en particuliere initiatieven) weten elkaar beter te vinden dan voor 2018 (start Dock24); uitwisselen en verwijzen van mensen, kennis delen.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

René de Heer

Activiteiten

  • Verbeteren bijstandsketensamenwerking, waaarbinnen Inkomensondersteuning en Regionaal Bureau Zelfstandigen, Sociaal Wijkteam en RMC en Tiem samen optrekken om inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is te ondersteunen naar participatie, met mogelijk perspectief op betaald werk
  • Doorontwikkeling plan maatschappelijke participatie vanuit de wijk in samenwerking met maatschappelijke voorveld en gemeente en in verbinding met ‘Goede dagen in perspectief’ (doel 2.1) en versterken sociale basis.
  • Stapelingsvraagstuk oppakken, zodat gezinnen waar meerdere vormen van ondersteuning worden geboden een andersoortige, beter passende oplossing krijgen geboden. Komen tot planvorming gericht op het realiseren van doorbraken. Dit in lijn met spoor 6 van de hervormingsagenda
  • Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 1, de Hervormingsagenda Sociaal Domein. Het programma loopt t/m 2023 om samen met de stad invulling te geven aan de beoogde inhoudelijke bewegingen. Naast de gebruikelijke kosten zoals programmamanagement en -ondersteuning, is ook budget gereserveerd voor de verdere ontwikkeling van de benodigde monitoring. Hierbij borgen we het bestaande als fundament (ouderen-, kinder- en jongerenindex) en zoeken we naar nieuwe manieren om specifiek de effecten van de Hervormingsagenda te toetsen. De kosten zullen vanaf 2022 afbouwen omdat de hervormingen uiteindelijk weer regulier beleid worden en het programma daarmee steeds verder afbouwt richting 2023. Als onderdeel van de Begroting 2021 doen wij dit voor het jaar 2021; benodigde financiering voor de jaren 2021 agenderen wij als onderdeel van het Voorjaarsmoment 2021. Daarnaast is een aantal investeringen nodig in de sociale basis om de beoogde bewegingen mogelijk te maken. Zie voor een uitgebreide toelichting de halfjaarrapportage Sociaal Domein. Voor dit doel betreft het de investering voor participatie kwetsbare inwoners.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 2.2.2

348.646

0

348.646

0

0

348.646

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35