Begroting 2021
portal

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouwen

Onderwijsgebouwen

Beleidskader

De gemeente heeft de wettelijke taak om te voorzien in voldoende en adequate capaciteit (huisvesting) voor scholen in het (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De schoolbesturen van deze soorten onderwijs hebben op hun beurt de zorgplicht om de schoolgebouwen als een goed huisvader in stand te houden. Hierdoor zijn de gemeente en de schoolbesturen gezamenlijk verantwoordelijk voor de continuïteit van goede onderwijshuisvesting. Iedere partij heeft hierin zijn eigen taken, maar die taken zijn wel nauw met elkaar verbonden.

Uitvoering

Vanaf 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen voor (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet onderwijs volledig verantwoordelijk voor het totale gebouwonderhoud. Zij ontvangen daarvoor rechtstreeks middelen van de rijksoverheid voor de instandhouding.
Het groot onderhoud van gymzalen is hierop een uitzondering. Schoolbesturen in het (speciaal) basisonderwijs kunnen nog steeds hiervoor nog steeds middelen aanvragen bij de gemeente.

Financiën

De bedragen die gemoeid zijn met het groot onderhoud van de gymzalen bij het basis- en speciaal onderwijs zijn gebaseerd op een MeerJaren Onderhoud Plan (MJOP).  
Dit MJOP wordt voor alle gymzalen door de gemeentelijke afdeling Beheer, Erfgoed en Gebouwen opgesteld en bewaakt en is in afstemming met het beleid hoe de gemeente gebouwen wenst te onderhouden en te exploiteren.
Het onderhoud aan de gymzalen is voor 2021 op basis van de MJOP geprognosticeerd op € 98.451 + dekking van de bijbehorende kapitaallast. Voor deze kosten zijn reeds structurele middelen beschikbaar.  

Risico's

Geen.

Overige gebouwen

Beleidskader

Het onderhoud van de verhuurde gebouwen van Vastgoed vindt plaats op basis van 10-jarige onderhoudsplanningen. Jaarlijks wordt naast het dagelijks onderhoud, het planbare onderhoud behorende bij een jaarschijf, opgedragen aan de afdeling Beheer Erfgoed en Gebouwen, welke de uit te voeren werkzaamheden uitbesteed.

Stand van zaken

Het actueel houden van de onderhoudsplanningen is een continu proces. In 2019/2020 is in afwijking van de eerder schouwcyclus de totale portefeuille geschouwd. Dit proces is nagenoeg afgerond. De resultaten en de doorkijk naar de onderhoudsbudgetten voor de komende 10 jaar worden in het najaar van 2020 afgerond.
De staat van onderhoud van de verhuurde gebouwen kan worden getypeerd als redelijk tot goed. Door de grote diversiteit van de gebouwen, zowel in omvang als naar bouwaard en de toegepaste bouwmaterialen, zijn er echter verschillen waar te nemen. Alle gebouwen zijn verzekerd door middel van een Uitgebreide Gevaren Verzekering.

Financiën

Het jaarlijks beschikbare budget voor zowel het dagelijks-, en meerjaren onderhoud staat al enige jaren onder druk. Hiertoe heeft er in het verleden reeds een eenmalige aanvulling plaatsgevonden. De verwachting is dat in ieder geval tot 2021 het onderhoud conform de opgestelde onderhoudsplannen kan worden uitgevoerd.
Op basis van nieuwe schouwresultaten zal in 2019/2020 een nieuwe langjarige prognose van de ontwikkeling van de onderhoudskosten mogelijk worden. Deze langjarige prognose zal de basis vormen van een in de begroting vast te stellen jaarlijks onderhoudsbudget.

Risico's

Reserve D08 “Onderhoud verhuurde panden' ' is voldoende gevuld voor gedegen onderhoud tot 2021. De actualisatie op basis van de nieuwe schouwresultaten dient nog plaats te vinden, waarna we een gefundeerde uitspraak kunnen doen over het weerstandsvermogen van de reserve D09 “Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden”.

Buitensportaccommodaties

Groen

Beleidskader

 1. Het cultuurtechnisch onderhoud op de buitensportaccommodaties vindt plaats op basis van jaarplannen. De uitvoering van deze plannen wordt gedekt door structureel geld. Op basis van analyse van voorgaand jaar wordt het nieuwe jaarplan gemaakt (waarbij kleine accentverschuivingen mogelijk zijn).
 2. De gemeente beschikt over ongeveer 30 natuurgras sportvelden. Ieder jaar wordt in ieder geval één natuurgras sportveld gerenoveerd middels een uitgebreide onderhoudsbeurt, die verder gaat dan het reguliere onderhoud aan het veld zoals dat door de ROVA wordt uitgevoerd. In samenspraak met de ROVA wordt begin van het betreffende jaar bepaald welk veld moet worden gerenoveerd.
 3. Vanaf 2006 heeft de gemeente Zwolle op (bijna) alle Zwolse buitensportaccommodaties kunstgrasvelden aangelegd om de kwaliteit en de capaciteit van de sportparken te vergroten. Gezien de vervang cyclus van ongeveer twaalf jaar zijn de eerste vervangingen in 2017 gerealiseerd. In samenspraak met de ROVA en de afdeling beheer wordt begin van het betreffende jaar bepaald welk veld moet worden gerenoveerd
 4. Vanaf 2019 zijn kleine cultuurtechnische onderhoudswerkzaamheden overgedragen aan de verenigingen.

Financiën

 1. Voor 2021 is voor de reguliere cultuurtechnische werkzaamheden een bedrag van € 1.012.744 excl. BTW begroot (de kostenverhogende btw wordt gecompenseerd vanuit de SPUK), dit is budget voor 2020 verhoogd met de jaarlijkse inflatiecorrectie.
 2. Voor het renoveren van een natuurgrasveld zijn structureel middelen beschikbaar op de sportbegroting, voor 2021 is hiervoor een bedrag van € 39.782 excl. btw begroot (de kostenverhogende btw wordt gecompenseerd vanuit de SPUK).
 3. Voor vervanging van de toplagen van de kunstgrasvelden zijn vanaf 2017 structureel middelen gereserveerd op de gemeentelijke begroting waardoor het mogelijk is vanaf dat moment minimaal twee toplagen van de kunstgrasvelden per jaar te vervangen. Voor de vervanging in  2020 zijn bij de begroting 2020 extra middelen beschikbaar gesteld en voor de vervanging vanaf 2021 zijn bij het Najaarsmoment 2020 extra middelen aangevraagd i.v.m. hogere kosten van o.a. afvoer van de oude kunstgrasvelden.

Risico's

De uitvoering van de cultuurtechnische werkzaamheden brengt geen risico’s met zich mee.
Bij de vervanging van de toplagen van de kunstgrasvelden moet jaarlijks rekening gehouden worden met het aanbestedingsbeleid van de gemeente Zwolle zodat pas na de aanbesteding kan worden vastgesteld of de vervanging binnen de gestelde financiële mogelijkheden kan plaatsvinden. De vervangingen tot nu toe zijn uitgevoerd binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen.

Begrotingsdoel

De verantwoording van de kosten valt binnen het programma Samenleving, doel 1.2.3 Vitaliteit Sportverenigingen & Sportaccommodaties.

Gebouwen

Beleidskader

 1. Voor het groot onderhoud aan de kleedkamers en het Openluchtbad (gemeente is eigenaar en verhuurder van het bad) is een meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Elk jaar worden de in het MOP opgenomen werkzaamheden beoordeeld en in het geval van noodzakelijkheid in overleg en samenwerking met de verenigingen uitgevoerd.
 2. De gemeente is op onderdelen verantwoordelijk voor dagelijks onderhoud aan bijvoorbeeld (veld)verlichting, beregeningsinstallaties c.a. Hiervoor is een structureel budget gereserveerd op de gemeentelijke begroting, uitvoering van werkzaamheden gebeurt op basis van (storings)meldingen.
 3. Verenigingen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren en financieren van klein dagelijks onderhoud aan kleedkamers.
 4. Jaarlijkse schouwen worden uitgevoerd om te controleren of de verengingen de verplichtingen op een goede wijze uitvoeren.

Financiën

 1. Voor de uitvoering van de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden fluctueert het te besteden bedrag van jaar tot jaar. In de reserve D07 onderhoud sportaccommodaties  zijn de financiële gevolgen meerjarig vertaald.
 2. Voor het gemeentelijk deel is op de sportbegroting 2021 een bedrag van € 500.496 begroot.

De verantwoording van de kosten valt binnen het programma Samenleving, doel 1.2.3 Vitaliteit Sportverenigingen & Sportaccommodaties.

Risico's

 1. Voor wat betreft het uitvoeren van de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden valt op te merken dat de reserve op basis van het meest recente MOP voor de komende jaren onvoldoende gevuld lijkt. Dit in tegenstelling tot het beeld van een jaar eerder. Bij de Perspectiefnota 2022 - 2026 zal een actuele doorberekening van de reserve worden gemaakt.
 2. Risico op het dagelijks onderhoud richt zich op de beperkte beschikbaarheid van structurele middelen op de sportbegroting. De afgelopen jaren blijkt dat de noodzakelijke werkzaamheden hogere kosten met zich meebrengen dan het beschikbare budget van € 24.000.
Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35